© joachim-anna.pl

List Biskupa Legnickiego

Drodzy Diecezjanie!

Czcigodni Duszpasterze!

Wszyscy zaangażowani w kształtowanie życia wspólnot parafialnych!

Umiłowani Siostry i Bracia w Chrystusie!

W ostatnim czasie przeżywamy trudne sytuacje związane z protestami

wywołanymi orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji

eugenicznej. Kieruję to słowo do Was jako wierzących członków Kościoła, pragnąc

przyczynić się do powstrzymania zamętu, jaki powstaje m.in. z powodu braku jasności i

właściwego rozumienia kompetencji władz świeckich i duchowej władzy oraz misji

Kościoła.

Jako wierzący dajemy świadectwo prawdzie o świętości życia ludzkiego – prawda

ta wypływa nie tylko z Ewangelii, ale jest dostępna ludzkiemu rozumowi w oparciu o

prawo naturalne. Patrzymy też na życie ludzkie jako odkupione przez śmierć i

zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W świetle tej Tajemnicy nasze życie i nasze

umieranie jako ludzi ochrzczonych, czyli zanurzonych w tej Tajemnicy, otrzymują nowe

znaczenie. Co więcej: stają się elementami chrześcijańskiej misji wobec świata – bycia

świadkami Jezusa Chrystusa. Taki jest Kościół i taka jest jego misja wobec wszystkich

ludzi: nieść nadzieję życia tam, gdzie w oczach ludzkich dominuje śmierć i gdzie lęk

przed śmiercią trzyma ludzi

w niewoli. Zmusza ich niejako do działania dla obrony siebie bez odniesienia do Boga

jako jedynego Dawcy Życia i Zbawiciela śmiertelnego człowieka.

Jesteśmy świadomi tego, że ludzkie ustawodawstwo winno respektować w pełni

szacunek wobec każdego ludzkiego życia. Każdy akt przeciwko życiu jest złem. Z drugiej

strony doświadczenie życiowe mówi, że żadne prawo nie chroni do końca przed złem.

Ułomność ludzka zaś sprawia, że niejednokrotnie uporczywa postawa obrony życia ze

względu na różne partykularne racje może powodować inne śmiertelne zniszczenia.

Jedyną odpowiedź na ten impas znajdujemy w Tajemnicy Jezusa Chrystusa.

Ewangelia o Nim ukazuje nam sposób właściwego pojmowania życia dzięki akceptacji

umierania. Chrystus umarł i zmartwychwstał. Jako wierzący uczestniczymy w tej

prawdzie. Została ona zainicjowana w każdym z nas przez chrzest, który zanurza nas w

śmierci Chrystusa, abyśmy mogli korzystać z daru nowości życia (zob. Rz 6,4-6).

Musimy stawiać sobie pytanie, jak to, że jesteśmy ochrzczeni, wpływa na nasze

codzienne życie w społeczności – w szczególności w tej sytuacji i tej atmosferze napięcia,

w jakiej się znaleźliśmy. Protesty wywołane postanowieniami władzy są odnoszone

także do Kościoła i wzbudzają różne reakcje ze strony tych, przeciwko którym są

skierowane. Nie podejmuję tutaj próby oceny tych postaw. One po prostu są i wynikają z

szeregu braków z różnych stron. Czasem mogą też być wyrazem zagubienia życiowego i

nieświadomym znakiem wołania o pomoc i zrozumienie. Ponadto w sytuacji dużego

napięcia nam wszystkim potrzeba czasu, który pozwoli odróżnić emocje od

argumentów, autentyczne poszukiwanie sprawiedliwości od doraźnych interesów

partyjnych czy ideologicznych.

Naglące też jest pytanie o to, jaka jest misja Kościoła wobec tych sytuacji i ludzi,

którzy w tych akcjach uczestniczą, oraz o to, jaką powinniśmy przyjmować postawę –

jako wierzący – w konkretnych sytuacjach, zwłaszcza gdy dokonują się akty agresji

wobec osób i miejsc kultu.

Nie ma natomiast żadnej wątpliwości co do tego, że trzeba trwać po stronie

prawdy i być jej świadkiem. Trzeba więc mężnie stać na straży świętości życia i

świętości wszystkich znaków wiary i miejsc z nią związanych. Takimi są zwłaszcza

kościoły i sprawowane w nich liturgie. Czyniąc to, musimy jednak wystrzegać się

wszelkiego stosowania przemocy. By nie stało się tak, że starając się bronić wiary i

krzyża, będziemy swoją postawą negowali to, czego bronimy. Św. Paweł jasno pokazuje,

jak reagować w takich sytuacjach: Błogosławcie tych, którzy was prześladują!

Błogosławcie, a nie złorzeczcie! Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Nie daj się zwyciężyć

złu, ale zło dobrem zwyciężaj! (Rz 12,14.17.21). To jest paradoks wiary w Jezusa

Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.

Bardzo proszę, abyśmy jako wierzący nie dokonywali pochopnych sądów w

odniesieniu do osób, które – według naszej oceny – nie stają na wysokości zadania i

zachowują się inaczej, niż tego byśmy oczekiwali. Łatwo bowiem jest coś

zamanifestować albo kogoś potępiać, wykorzystując czyjąś słabość lub niepoprawność.

Czymś trudniejszym jest wypracowanie w nas samych takich postaw, aby dawać

pozytywne i autentyczne świadectwo wiary. Potrzeba więc nam modlitwy i uległości

wobec natchnień Ducha Świętego, aby to zrealizować. Dziedzina obrony życia nie jest

wyjęta spod tej konieczności. Trzeba też uznać, że nie zawsze dobrze rozumiemy

współpracę i współzależność władzy świeckiej

i Kościoła. Także w tej dziedzinie potrzeba stałej rewizji tych problemów, modlitwy i

pokuty.

Drodzy Duszpasterze, dziękuję Wam za pełne troski i roztropne stawanie wobec

tych trudnych sytuacji, jakie czasem wprost zaskakują – są czasem zagrożeniem, ale też

mogą stanowić okazję działania duszpasterskiego. Dziękuję też wszystkim Waszym

współpracownikom świeckim, którzy mają gotowość i czują wezwanie do stawania

w obronie życia i wiary oraz tego wszystkiego, co jest z wiarą związane i ją wyraża.

Wielu w imię tych przekonań świadczy pomoc i angażuje się w zewnętrzną obronę

obiektów kultu. Tak jest każdego dnia w Legnicy i w wielu miejscach naszej diecezji.

Tego rodzaju troska o kościoły oraz o godność sprawowanych w nich Eucharystii łączy

się często z koniecznością przebywania w atmosferze zagrożenia i niepokoju.

Wszystkich jednak, którzy stają do tej czynnej zewnętrznej obrony, proszę: czyńcie

to w duchu Ewangelii, mając świadomość, że Ewangelia jest skierowana do wszystkich –

także do tych, którzy w danej chwili przeciwko niej występują. Być może jednak są

spragnieni usłyszenia jej przesłania o miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie.

Wielu bowiem czyni to z różnych powodów, których do końca nie znamy i nie możemy

oceniać. Nie dajcie się więc sprowokować. Nie reagujcie agresją na agresję. Pełnijcie tę

służbę ze świadomością Waszego udziału w tajemnicy Ewangelii skierowanej do

każdego człowieka. Miejcie na uwadze to, że niejeden protestujący i atakujący może

zostać dotknięty łaską przejrzenia, gdy w akcie swojej agresji spotka się z życzliwością i

akceptacją płynącą od Boga za pośrednictwem człowieka wierzącego. O tym właśnie

pisze św. Paweł w Liście do Rzymian (zob. 12,14-21).

Wszystkim, gotowym tak stawać w obronie Ewangelii i wspólnot chrześcijańskiego

życia wyrażam wdzięczność i uznanie. Bądźcie w jedności z Waszymi wspólnotami

parafialnymi.

Drodzy Diecezjanie, pozostajemy zjednoczeni w modlitwie i ze świadomością

poddania się Tajemnicy Jezusa Chrystusa objawiającej się w działaniu Ducha Świętego

ku chwale Boga Ojca i dla dobra, dla zbawienia każdego człowieka. Włączajmy się w

różnego rodzaju akcje modlitewne – szczególnie w modlitwę różańcową. Inspirujmy się

w naszych modlitwach opartym na Liście do Efezjan (rozdz. 2) tekstem

zaproponowanym przez Biskupów. Jest on dostępny m.in. na stronie naszej diecezji.

Jako święci z powołania przez Ewangelię Jezusa Chrystusa przeżywamy

uroczystość Wszystkich Świętych, którzy doszli do pełni życia. Modlitwą zaś otaczamy

zmarłych, którzy nas poprzedzili ze znamieniem wiary, i wszystkich zmarłych.

Wszystkim Wam błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wasz Biskup

+ Zbigniew Kiernikowski

Legnica, w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych

31 listopada 2020 roku.

autor: ks. Marian Zieja2020-11-01